top of page

הערכת תפקודי קשב

הערכת תפקודי הקשב שאנחנו מבצעים פותחה במעבדת הקשב של פרופסור לילך שלו מבורך באוניברסיטת תל אביב והיא מתייחסת לקשב כאל מערכת קוגניטיבית המורכבת מארבעה תפקודים. 

האבחונים הממוחשבים הקיימים עד כה בודקים רק פונקציית קשב אחת (למשל: מבחן T.O.V.A, מבחן Conners ומבחן MOXO בודקים את פונקציית הקשב המתמשך בלבד). בעקבות זאת, ילדים ומבוגרים שסובלים מתפקוד לקוי של תפקודי קשב אחרים – לא מאובחנים באופן מדויק. 

המערכת מעריכה ארבעה תפקודי קשב באמצעות מטלות  ממוחשבות מבוססות מתחום חקר הקשב: קשב מתמשך, קשב סלקטיבי, הפניית קשב וקשב ניהולי.  ומייצרת לכל ילד, נער או מבוגר פרופיל קשבי המתאר את רמת תפקודו בכל אחד מהתפקודים הללו.

לפירוט ולדיוק של האבחון יש חשיבות רבה מכיוון שילדים (או מבוגרים) שנראים מבחינה התנהגותית דומים מאד יכולים להתגלות כבעלי פרופיל קשבי שונה. מציאת הפרופיל הקשבי האישי משמעותית ביותר לשם הבנת מכלול הקשיים הקשביים איתם מתמודד הילד/המבוגר ולשם התאמת הטיפול המתאים ביותר לכל אחד. נוירולוגים ופסיכיאטרים משתמשים בהערכה זו לאבחון מדויק יותר של ADHD ולהתאמה מדויקת יותר של הטיפול הנדרש.

לפני ההערכה תיערך שיחה טלפונית שנועדה לברר מדוע עלה הצורך בהערכה והאם נכון לבצע את ההערכה. לילדים צעירים ייתכן שנמליץ לא לבצע את ההערכה בשלב זה. 


שאלונים לאיסוף מידע אם החלטנו לבצע את ההערכה נשלח שאלונים למילוי ע"י ההורים והמורה (אם מדובר בילד). אם הנבדק בוגר אז הוא ימלא שאלון בהערכה עצמית.


ביצוע המטלות הממוחשבות בפגישה אחת הנבדק יבצע את ארבע המטלות הממוחשבות, אחת עבור כל תפקוד קשב.


שיחת סיכום עם ההורים ו/או הנבדק בפגישה זו נסביר את תפקודי הקשב, האופן בו מעריכים אותם ואיך הם משפיעים על חיי היום יום. נסביר את הממצאים של ההערכה שנעשתה וניתן המלצות הנגזרות מן ההערכה להתנהלות ביום יום ולהמשך טיפול אם יש צורך. בפגישה זו ינתן דוח מסכם של ההערכה וההמלצות.

1

2

3

4

Footer_edited.png
bottom of page